Adatkelési tájékoztató

"Aki csak a saját igazát keresi, az a kapcsolatait veszíti el..” (L. Stipkovits Erika)

Adatkezelési tájékoztató

 

A TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZÁSA
A jelen tájékoztató (“Teljes Adatkezelési Tájékoztató“) Varga Eleonóra (2483 Gárdony, Munkás u.
22/A) mediátor, mint adatkezelő adatkezelési gyakorlatát mutatja be az Ön Személyes Adataival
kapcsolatosan. Az Adatkezelő elkötelezett az ön Személyes Adatai védelme mellett. A Teljes
Adatkezelési Tájékoztató célja annak bemutatása, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként
gyűjti össze, kezeli és használja fel a mediációs ülések alkalmával az érintett (a továbbiakban:
„Felhasználó, Ügyfél“) személyes adatait.
Az adatok kezelésével összefüggésben Varga Eleonóra /továbbiakban, mint „adatkezelő”/ ezúton
tájékoztatja a www.bekitomediacio.hu (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a weboldal működésével és
szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a
személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme
érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának
módjáról és lehetőségeiről.
Ön, mint Felhasználó a Weboldal használatával hozzájárul, hogy a weboldal a szükséges sütiket
gyűjtse. A weboldal a szükséges sütiken kívül nem gyűjt felhasználói adatot. A felhasználó személyes
adataival adatkezelő csak a személyes, illetve e-mailen vagy telefonon keresztüli egyeztetések során
találkozik, amelyeket az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kezel.
I. Adatkezelő, adatfeldolgozó
Adatkezelő: Varga Eleonóra
Székhely: 2483 Gádrony, Munkás u. 22/A
Ügyfélszolgálati email cím: eleonora.varga@bekitomediacio.hu
II. Fogalmak
Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott
fogalmak szerint kell értelmezni.
Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Érintett
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy;
Hozzájárulás
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
III. Adatkezelés céljai
-Az ügyfél konfliktushelyzetének megoldása, a számára megfelelő alkalmazkodási formák
megtalálása.
– Az adatkezelő és az ügyfél kapcsolattartása, informálása
– Személyes adatok elektronikus és papír formában való tárolása. Az élettörténeti adatok szakmai
szupervízióban való felhasználása.

– Az e-mail cím és telefonszám segítségével a kapcsolatfelvétel megteremtése és a kapcsolattartás.
IV. Adatkezelés elvei, jogalapja
1.) Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –
így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós
jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak
megfelelően kezeli.
2.) A felvett személyes adatokat Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából,
illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
3.) Adatkezelő a tevékenysége és az adatkezelése során tudomására jutott különleges adatot a
2011. CXII. törvény 5.§ (2) törvényben meghatározottak szerint kezeli, többek között amennyiben
az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul.
V. Kezelt adatok köre
Adatkezelő az Ügyfél, illetve az érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és
különleges adatait kezeli:
1. Az Ügyfél, Érdeklődő neve: az érintett azonosítását, a kapcsolatfelvételt szolgálja az
adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
2. Az Ügyfél lakcíme: az érintett azonosítását és a szolgálja az adatkezelés céljai pontban
megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
3. Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a kapcsolatfelvételt és a
kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél
vonatkozásában.
4. Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást
szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél
vonatkozásában
5. Az Ügyfélbankszámla adatai, amelyek az érintett részéről történő kifizetések igazolása
céljából szükségesek: átutalással történő megbízás esetén a tranzakció és az ügyfél
beazonosíthatósága céljából
6. Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása
érdekében kezeli az Adatkezelő.
7. Az Ügyfél aláírása: az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az
Adatkezelő
8. Az Ügyfél ügye: az érintett konzultációban megjelölt ügy, konfliktushelyzet
9. Élettörténeti Adatok: A mediációs folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakkal
kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

VI. A jogos érdekeken alapuló adatkezelések
Adatkezelés célja (Adatvédelmi szabályzat szerinti), Jogos érdek-mérlegelési teszt
Az Ön kérdéseinek megválaszolása: Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez
annak érdekében, hogy az Ügyfelek és érdeklődők kérdéseire válaszoljon. Ha az ügyfelek, vagy
érdeklődők egy kérdéssel felveszik a kapcsolatot az adatkezelővel, az adatkezelő okkal várhatja el,
hogy adatainak kezelése a válaszadás megkönnyítése miatt történik.
Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése jogi igényeinek előterjesztése,
érvényesítése és védelme céljából: Az adatkezelő jogos érdeke a mediációs tevékenységből eredő
megbízási díj, mint a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.

VII. Adatkezelés időtartama
Adattárolás az adatok törlésének határideje:
Adatkezelő a személyes adatokat az érintett személy Ügyféllel fennálló jogviszonya, azaz a
tanácsadói folyamat időtartama során az ügyfélről, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha
arra jogszabály engedélyt ad:
Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén:
Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja Adatkezelő és az
Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, Adatkezelő a mindenkor hatályos adó- és számviteli
szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.
A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak
minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok dokumentumai.
Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog
elévülési idejéig ( a 2017. évi CL. törvény –Art. 78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli
az Ügyfél adatait.
Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel fennálló jogviszony
megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a
személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha Adatkezelő valamely jogi
igénnyel rendelkezik a Ügyféllel szemben vagy ha a Ügyfél érvényesít jogi igényt Adatkezelővel
szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva törlésre
kerülhetnek.
A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén:
A mediációs folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok
az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig,
adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a tanácsadói folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

VIII. Ki fér hozzá az adatokhoz?
A mediációs folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz
Adatkezelő, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.
Az Adatkezelő a lehető legnagyobb mértékben vállal a titoktartási kötelezettséget, és annak eleget
tesz a szolgáltatás igénybevételének időpontjától. Azonban az Adatkezelő az általa kezelt adatokat –
a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt
személyek, valamint társaságok részére:
● Adatfeldolgozás
● Jogi képviselet
● Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
● Kézbesítés
● Könyvelés
● Számlázás

Adatkezelő tevékenysége keretében az alábbi adatfaldolgozókat veszi igénybe:
Tárhelyszolgáltatás:

Domain Regisztárció Kft.,
Cím: 1196 Budapest, Nagysándor József u. 158.
Ügyfélszolgálat +36 20 9999 471
E-mail: info@domainregisztraciokft.hu
Megismert adatok köre: bekitomediacio.hu domain-eken található weboldal tartalma, ezen domain-re
alapuló email címekre érkező emailek.
Számlázás:
Varga Szabolcs, E.V.
Cím: 2483 Gárdony, Munkás u. 22/A
Email: Tel: varga.szabolcs;;@e-szakreferens.hu
Megismert adatok köre: kiállított számlák

Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft.
Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email: info@szamlazz.hu
Tel: +36 30 35 44789 (automata tájékoztatás)
Megismert adatok köre: kiállított számlák
Könyvelés:
TRILLÓ Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 1131 Budapest, Mosoly utca 42/b.
Email: konyveles.vera@profitdr.hu
Megismert adatok köre: kiállított számlák
Az Adatkezelő közösségi oldalainak (Facebook, LinkedIN, stb.) „lájkolása”, követése szintén a
Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulásának minősül. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről,
illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az
adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
IX. Milyen adatbiztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra?
Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített,
zárható helyiségben, elkülönítetten tárolja.
Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső
adathordozója, minden esetben jelszóval védett.
Az Adatkezelő és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak
vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, az adatkezelő által külön, kizárólag
erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik.
X. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
A fentebb olvasható adatkezelési szabályzat a weboldal látogatása során a következő lényeges
információkkal egészül ki, összesítve egy pontban a kizárólag a weboldal látogatása során történő
adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
(1) A honlapon tett látogatások során csak olyan cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver
küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés
alkalmával – kerülhet küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek)
esetlegesen szükséges(ek) a weboldalhoz való hozzáféréshez. Az ilyen típusú sütik érvényességi
ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
(2) A honlap Adatkezelő számára semmilyen információt nem gyűjt a felhasználókról.
Cookie
1.) A Cookie alkalmazása a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható,
ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni használni a Weboldal
összes funkcióját.
2.) Adatkezelő nem felel a Google Inc. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager,
Facebook és LinkedIN által gyűjtött adatokért. A Google Inc., LinkedIN és a Facebook cookie-kat és
web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse
a Weboldalhasználatának elemzését. Ezen Társaságok által gyűjtött információkat a
fentiekkel összefüggésben (beleértve a Felhasználó IP-címét) az Adatkezelőtől független
szerverein tárolja.
XI. Melyek az ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Az Ön Jogai:Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok
(pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az
adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az
adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog
(ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő
egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy
közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.
Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben
megilletik Önt.
(i) Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az
adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése
esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
(ii) Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az
adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat,
és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen
esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
(v) Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályoznánk.
(vi)A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben
előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt
megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli
tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes Adatai kezelése
szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében
szükséges
(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-
1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
XII. Más honlapokról beágyazott tartalmak
A Weboldalon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján – más adatkezelő
által üzemeltetett Weboldalakra viszik Önt. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan
úgy viselkednek, mintha a Felhasználó meglátogatta volna a beágyazott tartalom forrásául szolgáló
honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, cookie-kat vagy
harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos
Felhasználói viselkedést, ha a Felhasználó rendelkezik Felhasználói fiókkal és be van jelentkezve az
oldalra. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért az Adatkezelő az ezen
oldalakon szereplő tartalomért semmiféle felelősséget nem vállal.
XIII. Egyéb rendelkezések
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság,
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelési tájékoztató letöltése

Időpontot egyeztetni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Varga Eleonóra
Tel.: 0630 99 99 530
e-mail: eleonora.varga@bekitomediacio.hu
Helyszín: Gárdony

Impresszum

Adatkezelési tájékoztató